(دوشنبه سیزدهم بهمن 1399)
عناوین مندرجات این شماره:
فارسی را با زبان و ادبیات کارگر حرف بزنیم
کرونا، بیمه بیکاری و ژیگوله های شارلاتان شهری!
کرونا و مبارزه جویی کارگری
قساوت بانکی علیه زحمتکشان افغانستانی در ایران
زنگها برای چه کسانی به صدا در می آیند؟