( پنجم بهمن ماه 1399)
دینامیت دستمزدها
مبارزات بزرگ در قالب اعتراضات "کوچک"
در ستایش زندگی، حق و اراده زیستن شایسته
بوزینه های جدید سرکوب، ماموران شهرداری!
بیمه بیکاری، وزارت کار و یاوه های افتخار آمیز ضد کارگری
مسخره است، اما خنده آور؟ - هرگز
از زبان اعظم خانم و فروزان:
زنان دستفروش مترو چه میگویند؟