(دو شنبه 22 دیماه 1399)
  مندرجات این شماره:
فصل دستمزدها،  فصل ادعا ها، فصل ستیزه جویی سراسری طبقه کارگر در ایران
ایستگاه بعدی هفت تپه کجاست؟
آزادی بورژوازی، آزادی کارگران