دوشنبه 17 آذر 1399
اسرار نهفته "مرگ وزیر کار"!
(یک اعتراض در سه کلمه و یک تکه کاغذ!)
علیه تنهایی و ناامیدی، علیه خودکشی
اگر ما کارگران بداد هم برسیم ... اما چگونه؟
به سنندج جدید خوش آمدید