(دوشنبه سوم آذر 1399)
 
ما کارگریم، سخنگویان خود را تنها نمیگذاریم
خطاب به کارگران، فعالین کارگری نیشکر و سندیکای هفت تپه
ایام آشوب و بی تابی، ایام غرور کارگری
(علیه حکومت دلقک های صدقه و ترحم)
یارانه 120 هزار تومانی، لاطائلات که دود شد هوا رفت
به سنندج جدید خوش آمدید!