هشتم شهریور 1398
 دست درازی قوه قضائیه به هفت تپه موق
پیش بسوی اتحاد علیه بیکاری: از کجا و چگونه دست بکار شویم؟
فساد قانون، قانون فساد و جمهوری پاستوریزه اسلامی سرمایه
باج سبیل جدید دولت از جیب کارگران
نشریه علیه بیکاری جمعه ها منتشر میشود