شماره 74 نشریه علیه بیکاری منتشر شد

تاریخ: 27 جولای 2021

فهرست مندرجات این شماره:

مطالبات سراسری و شکل گیری یک جنبش قدرتمند سراسری کارگری

برق "جمهوری" و برق "اسلام" را فورا قطع کنید!

کارگران و مردم زحمتکش نان و آزادی نخواهید!!!

ما حق نداریم بمیریم!

قایم موشک "اعتراضات صنفی و قانونی"!

دانلود

 (فروردین 1400)

مندرجات این شماره:

طرح "جوانی جمعیت": علیه زنان، علیه کارگر

"مرغ" ، "صف" و بختک معیشت در جمهوری اسلامی!

در تدارک روز جهانی کارگر

چه باید کرد؟ آنچه یک کارگر بیکار باید بداند

دانلود

(فروردین 1400)
 
مندرجات این شماره
کابوس کرونا و نان در سال  1400 : تداوم بازی یارانه‌‌ای با زندگی مردم
تکلیف دست کم چهار میلیون کارگر بیکار در سال جدید چیست؟
کفتار های کاریابی و طرح "یارانه دستمزد"
در مقابل توطئه کفتارهای کاریابی چه باید کرد؟
حق دزدی برای کارگران بیکار جهت تضمین زنده ماندن
مبارزه علیه اخراج در سال 1399: از داوود رفیعی  تا اتحاد کارگران هفت تپه
 

دانلود

 
 
(دوشنبه 27 اسفند ماه 1399)
فهرست مندرجات این شماره:
شهر "زیر خط فقر" و چراغان "توافق " دستمزدها
(درباره مصوبه دستمزدهای سال 1400)
وقتی رئیس مجلس به کاهدان میزند
(درباره طرح مجلس برای "عدالت مالیاتی" حقوق ها)
مروری بر نقاط گرهی تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران
آژیتاتورهای آشوب و انقلاب
دانلود نشریه از سایت علیه بیکاری (لینک مستقیم)
 
 
 
(ویژه روز جهانی زن 1399)
فهرست مندرجات این شماره:
عشق و مالیخولیای اسلامی سرمایه به "زنان مطلقه"
بند زنان اوین  در رهگذر جنبش رهایی زن
 جنبش کارگری و  روح سرکش زنانه در ایران
 از هفت تپه تا بازنشستگان: حقانیت اعتراض کارگری!
 اگر بجای دولت قرار میگرفتید چه میکردید؟

 

 

 

(26 بهمن 1399)
عطش یک جنبش سراسری دستمزد
طبل ها را به صدا درآورید: دستمزدها برای یک دهان پر از نان!
جیب های خالی یک جرم از بزرگترین جرایم است
اعتصاب و دستمزدها: زنده باد اعتصاب سراسری!
مروری بر سناریوی تعیین دستمزد سال قبل
جیب های خالی یک جرم از بزرگترین جرایم است
ترقه بازی دستمزدی!
"شیطان بزرگ"  دستمزدها!

لینک دانلود 

 

(دوشنبه سیزدهم بهمن 1399)
عناوین مندرجات این شماره:
فارسی را با زبان و ادبیات کارگر حرف بزنیم
کرونا، بیمه بیکاری و ژیگوله های شارلاتان شهری!
کرونا و مبارزه جویی کارگری
قساوت بانکی علیه زحمتکشان افغانستانی در ایران
زنگها برای چه کسانی به صدا در می آیند؟

 

 
 
( پنجم بهمن ماه 1399)
دینامیت دستمزدها
مبارزات بزرگ در قالب اعتراضات "کوچک"
در ستایش زندگی، حق و اراده زیستن شایسته
بوزینه های جدید سرکوب، ماموران شهرداری!
بیمه بیکاری، وزارت کار و یاوه های افتخار آمیز ضد کارگری
مسخره است، اما خنده آور؟ - هرگز
از زبان اعظم خانم و فروزان:
زنان دستفروش مترو چه میگویند؟

 

 

 

(دو شنبه 22 دیماه 1399)
  مندرجات این شماره:
فصل دستمزدها،  فصل ادعا ها، فصل ستیزه جویی سراسری طبقه کارگر در ایران
ایستگاه بعدی هفت تپه کجاست؟
آزادی بورژوازی، آزادی کارگران
 
 
 
 
 
 
 

 

 دوشنبه 17 آذر 1399
اسرار نهفته "مرگ وزیر کار"!
(یک اعتراض در سه کلمه و یک تکه کاغذ!)
علیه تنهایی و ناامیدی، علیه خودکشی
اگر ما کارگران بداد هم برسیم ... اما چگونه؟
به سنندج جدید خوش آمدید