در چند هفته اخیر، به موازات فضای جنگی با امریکا، دولت سخت درگیر جنگی دیگر بر علیه کارگران اتوموبیل سازیها  بوده است.

با انتشار گزارش و بررسی های تازه  تر از طرف  مجلس و اعلام موضع سریع و صریح کمیسیون نود مجلس دیگر جای شکی باقی نیست که این دو واحد صنعتی زیر تصمیم مشترک مجلس و دولت با کله ره  بسوی اعلام ورشکستگی  دارند.  در چند هفته اخیر، به موازات فضای جنگی با امریکا، دولت سخت درگیر جنگی دیگر بر علیه کارگران اتوموبیل سازیها  بوده است. پروپاگاند وزرا و وکلا و رسانه ها با رخسار بر افروخته و حق به جانب تماشایی است ، سفته های ترازنامه  منفی دخل و خرج تولید خودرو در دست، با مشت های گره کرده، گوش عالم را کر کرده اند: در هم بکوبید!  بسوی خودرو بهتر و ارزانتر، زنده باد ورشکستگی، ورشکستگی!

نه وضعیت بودجه تولید خودرو تازگی دارد و نه طرح اعلام ورشکستگی راز تازه کشف شده ای را نمایان ساخته است؛ همه دلیل داغ شدن فضا در "فرصتی" است که کشمکش با امریکا فراهم ساخته است.   لازم به هیچگونه تفحص نیست که هدف از "ورشکستگی"، "نجات صنعت خودروسازی"، "تکمیل سیاست خصوصی سازی" و ...  همگی در حمله به شرایط کار کارگران خلاصه میشود. برای این هدف باید تهدید جدی و بیرحمانه  اخراج و بیکاری را بجان کارگران انداخت و دل به تفرقه در صفوف آنها بست.  تمرکز ده ها هزار نفر از الیت صنعتی طبقه کارگر در قلب جغرافیای  تولیدی کشور و  وابستگی مستقیم بیش از دو هزار واحد تولیدی پیرامونی ؛ لقمه خودروسازی را برای سیاست تعدیل و ارزان سازی  یکسره و قاطع دولت و کارفرمایان  گلوگیر ساخته است.  حملات موضعی و فشار تاکنونی دولت قرار است با بهره گیری از برکت کشمکش و فضای جنگی با امریکا جای خود را به تعرضی  (شاید،  امید دارند و اگر بتواند) وسیع تر بدهد.

تا همین جا، شواهد موجود، بیش از تعرض، حکایت از پیسی و جبن صفوف بورژوازی (از دولت تا کارفرما و رسانه هایش) دارد.   برای طبقه کارگر نبرد با کارفرمای  در موضع ورشکستگی، دولت دستپاچه در بسیج پشتیبانی مشتریان خنس، مجلس تو سری خور، دست و پا چلفتی و گنده گوز "اقتصاد برتر خود کفا"؛ اگر چه نه نبردی چندان پرطمطراق، اما نبردی است حساس که به چیزی جز پیروزی نباید خیز برداشت.  بنظر میرسد پس از نیشکر  و لوله   نوبت به خودرو طبقه ما رسیده باشد که فضا را همانقدر که با حق طلبی، همانقدر نیز با نوید و تجربه تازه تری از اتحاد و سازمان یابی طبقاتی کارگری پر کنند. راه نیمه تمام هفت تپه و لوله اهواز  در گرو  زمزمه های امروز خودرو سازان و در دست همه ما است.