از کمپین سیاسی - تبلیغی علیه بیکاری حمایت کنید!

استثمار این کودکان در ایران قانونی است. این یک ننگ ملی است. این پدیده بر وجدان جمعی جامعه سنگینی میکند.

این کودکان محصول نارسایی های والدین فقیر و بیکار در سرپرستی کودکان خود نیستند. سرنوشت این کودکان پرده ای از سرگذشت والدینی است که دیگر لقمه ای نمانده که از گلوی خود برید. این کودکان حاصل تصمیم جامعه ای است که فقر را، درماندگی والدین را و کار کودکان را یکجا با هم سازمان میدهد.