سوال:

چرا مانند سال ۵۷ که ان زمان بعنوان مثال :گوشت کیلوئی ۸ تومان بود..ریختند به خیابانها که ما ..شاه را نمیخواهیم... چرا مردم نمیریزند به خیابانها؟ 

***

بهترین راه حل تشکیل حزب کارگر با پشتیبانی11میلیون کارگر به عنوان بزرگترین حزب در کشور و گرفتن حق و حقوق کارگران تو این اوضاع غارت و بی عدالتیه.