تاريخچه پناهجويان افغانستانى قدمتى معادل سه دهه را پشت سر ميگذارد. نسل دوم و سوم اين جمعيت در همه جاى جامعه ايران و بيش از هر جا در عمق طبقه كارگر ريشه ميدوانند. جمهورى اسلامى با گذشت هر سال و هر ماه حلقه تبعيض رسمى٬ راسيسم و نژاد پرستى را بدور اين مردم تنگتر ميكند. ادعاى طبقه كارگر ايران در عرصه عدالت٬ انسانيت٬ حقوق انسانى و مطالبات كارگرى٬ قبل از هر چيز به موضع و رفتار او با هم طبقه اى هاى افغانستانى اش گره ميخورد.

ایران به یک جامعه افسار گسیخته از تشبثات نژادپرستانه تبدیل شده است. اظهارات و ادعاهای رسما راسیستی علیه انسانهای متولد افغانستان فضای عمومی جامعه را پوشانده است. بسیاری از این قربانیان در ایران بدنیا آمده اند. بخش زیادی از آنها تمام عمرشان را در ایران مثل سگ جان کنده اند.