معادن زغال حکایت بیرون کشیدن تکه های سنگ با چنگ و دندان از حلقوم رگه هایی است که هر کدام و هر لحظه میتواند سنگ یک گور از آب در بیایند

اعتراض و حق طلبی کارگری را باید سازمان داد و صیانت کرد؛... تجربه موفقیت را در گامهای آن بهم دوخت؛

کجا تشریف دارند رئیس قوه قضائیه که کمر به محاکمه کارگران به جرم انفجار معدن با باطری های کذایی بسته بود؟ چرا با "روشن شدن" حقیقت در مقابل مسئولان اصلی از وزیر کار، وزیر معادن، رئیس دولت و کارفرما خفه خون گرفته اند؟