لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود

 

 

 

 جزوه بازنشستگان
 
فهرست

همدم گرگ های باران دیده صف اعتراض طبقه کارگر

"پیر عیار" در گشت و گذار؛ باز هم بازنشسته‌ها

اکسیر سماجت در خون بازنشستگان

از هفت تپه تا بازنشستگان

سال تازه در قرق اعتراضات بازنشستگان

ایران در مشت اعتراضی که سر سازگاری ندارد

پاسخ بیشرمانه دولت به بازنشستگان

بازنشستگان در اعتراض به مصوبه دولت

بازنشستگان جلو افتاده اند راه را نشان میدهند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جزوه در تدارک روز جشن جهانی کارگر
 
فهرست
در تدارک روز جهانی کارگر
 
روز جشن جهانی کارگر همه شما
 
از همین امروز مبارک!
 
اول مه بزرگترین اجتماع طبقاتی کارگری در ایران
 
چشم همه به مراکز اصلی تولیدی دوخته شده است
 
طبقه کارگر با ایران چه خواهد کرد؟
 
روز اول مه، جمعیت عظیم کارگر با سنگفرش خیابانها به حرکت در آییم
 
بلند پروازی و روح سرکش اول مه
 
اول مه برای تدارک اعتراض سراسری صف کارگری جامعه است
 
جشن وشادی برای اتحاد و جاه طلبی، برای سعادت و زیبایی
 
اول مه و نیمه زنان طبقه کارگر
 
زنده باد "دیوانگی" کارگری!
 
بترسیم و شجاعت را سازمان دهیم
 
آژیتاتورهای آشوب و انقلاب، آژیتاتورهای اول مه
 
ما بدست خود، گور فرزندان خود را نمیکنیم
 
سر از شهر شوش و اعتصاب نیشکری های طبقه کارگر در بیاوریم
 
زنده باد اتحاد و اخوت کارگری!
 
 
جزوه اعتصاب نیشکر هفت تپه
 
فهرست
در آستانه قرن تازه با نیشکری‌های طبقه کارگر در ایران
اعتصاب نان و دستمزد ...
اتحاد و همبستگی با هفت تپه: همین امروز به هرشکل و هر قدر که یتوانیم، فردا دیر است
شهر شوش، شهری که صاحب ندارد، دارد!
خاک هفت تپه در توبره اتحاد کارگران نیشکر
راهی که هفت تپه در پیش گرفته راه همگی ما است
آزادی چهار کارگر زندانی
اتحاد کارگری به روش هفت تپهاعتصاب نیشکری‌ها ایران را در تصرف خود میخواهد
هفت تپه نه به شجاعت یا تقامت، بلکه به پیروزی نیاز دارد
فریادی از محاصره اعتصاب هفت تپه
دوزخیان هفت تپه مشت بر آسمان میکوبند
چهل و چهار روز پس از آغاز اعتصاب
بابا خجالت بکشید ...
کارنامه کابینه شوش
آقایان یادشان افتاده است بپرسند قضیه هفت تپه از چه قرار است!
اعتصاب هفت تپه دست بردار نیست...
از شوش چه خبر؟
کارگران در "پایتخت اعتصاب جهان"
هجوم جانوران به اعتصاب هفت تپه
کارگران چه میگویند، مسئولین چه میشنوند!
هفت تپه، اعتصاب و کودکان
اگر دیوارها موش، و اگر موشها گوش میداشتند!
آقای جهانگیری در الم شنگه!
خروسخوان روز هفتاد و یکم اعتصاب
هفت تپه پس از هفتاد آن!
هفت تپه حق دارد پیروز شود