اول مه و نیمه زنانه طبقه کارگر

زنان طبقه کارگر نه فقط نیمه بلکه بخش بزرگتری از موجودیت اجتماعی طبقه کارگر را تشکیل میدهند. اقتصاد سیاسی جامعه و ساختار بورژوایی آن بدون زنان، و مشخصا زنان در هیبت تمام عیار کارگری  بی معنی است. طبقه کارگر باید چشم به "واقعیت زنانه" خود باز کند، نیرو، عرصه های کشمکش، شعارها، اولویت ها، اخلاقیات و ارزشهای مبارزاتی خود را بازنگری نماید. اول مه اگر میخواهد مبشر اراده و اتحاد و استحکام صفوف طبقه کارگر باشد، اگر میخواهد در دل بحران و بن بست معیشتی راهگشای پیشروی باشد و غرور و حق طلبی را دامن بزند؛ چاره ای جز این ندارد که "زنانه" باشد.

 با سلطه ترسناک کرونا و از طرف دیگر با فلج حیات اقتصادی آن، زنان به تنها تکیه گاه بقاء برای جامعه تبدیل شده اند. در شرایطی که بیمارستانها از پذیرش بیماران طفره میروند، در شرایطی که برای بخش اصلی طبقه کارگر نه از کار و نه از دستمزد خبری نیست، زنان خانواده های کارگری  ستون اصلی بقاء، هم در نگهداری و تمدید حیات و هم در قامت یک کارگر در تحتانی ترین توحش بازار کار ایران قرار دارند.

اول مه باید شیپور بسیج گسترده و فعال کل جامعه علیه تبعیض نسبت به زنان و علیه مردسالاری باشد.

 پا به پای تعمیق بحران سیاسی و اقتصادی، با هر گام از تعرض سرمایه به زندگی،  به همان اندازه که درهای امید و بهبودی بر طبقه عظیم کارکن بسته شده است؛ هر چقدر نان و دستمزد، سلامتی و رفاه آنها به سرقت رفته؛ این طبقه هر چه بیشتر به نهاد خانواده حواله داده شده است. امروز کارگر مرد ایرانی، در استاندارد متوسط  با حسرت  یک چهار دیواری  و یک درب که بتواند آنرا از پشت قفل کند، جوانی و عمر خود را پشت سر میگذارد. این کارگر کمتر اختیاری در اتاق استیجاری خود دارد، کودک و همسرش متعلق به او نیست، دار قالی، کار خانگی زن و کار کودک  بر زندگی خصوصی او چنگ انداخته اند و اولین گامهای آگاهانه او نمیتواند  آقایی کاذب و پوشالی خود را نشانه نگیرد.  او باید  همسر خود را قبل از هر چیز عضو برابر طبقه ببیند، چشم بر منافع مشترک در مقابل دشمن مشترک باز کند و به ابراز وجود اعتراضی شریک زندگی خود میدان بدهد.

اول مه طبقه کارگر ایران را برای رهایی سه میلیون نفر از خواهران خود از داغ ننگین "زنان بی سرپرست" و نجات فوری آنها از اردوگاه های کار "کمیته امام" و "مرکز بهزیستی" فرا میخواند. این جمعیت باید بمثابه کارگر برسمیت شناخته شوند، خسارت روحی و جسمی دریافت دارند، و با برخورداری از  حق تشکل آزاد کارگری برای دفاع از حقوق حقه خود، سایر بخش های طبقه را همراهی کنند.

پانزدهم آوریل 2021