درباره مصوبه دستمزد 1394
کیست که از دستمزد تعیین شده برای کارگران در ایران خونش به جوش نیاید؟ توسط خود دولت فصل دستمزدها در ایران به صدر افکار عمومی رانده شد. اعتراض و نارضایتی کلمات کلیدی بود و دوربینها و میکروفونها در انعکاس این نارضایتی بسیج شدند. حکومت سرمایه در ایران تلاش کرد تا جایی که به چاره جویی عملی و اتحاد مبارزاتی طبقه کارگر منجر نگردد خود ابتکار عمل انعکاس این نارضایتی را در دست بگیرد.

حکومت ایران از وزرا و وکلا و ژنرالها و دیپلماتها تا آیات عظام خود؛ همه اسبهایش را به یک درشکه بسته است: تولید! همه جا، هر جا که میشده میخی بدیواری کوبید، تابلویی بدیوار آویزان است: کارگران ایران ، ارزانتر از کارگران چینی در خدمت شماست! خیره کننده است که چگونه همه نیروها و قابلیتها در طبقه سرمایه دار و حکومتش متحد شده و ارمغان عهد جدیدی در ایران را جار میزنند.