مالکیت  را تنها با دزدی میتوان حفظ کرد، مذهب را با شهادت دروغ، خانواده را با حرامزادگی و نظم را با بی نظمی. در ایران کل ساختار سیاسی و بیش از هر چیز دادگاه ها و قوانین   به فاحشگی کشانده شده اند.

رئیس جدید قوه قضائیه در جلوس پر طمطراق خود دانه درشت ها، لیست بلندبالای پرونده اختلاسهای نجومی  وکلا و وزرا را دور زد و سر از هفت تپه درآورد. او در موضع یک مقام عالیرتبه طبقه حاکم ظاهر شد. تا خرخره در  وسط فاضلاب آنچه خودی های حکومتی آنرا شبکه مافیایی سازمان یافته  مینامند،  با اردنگی و تشر به جان صفوف بورژوازی افتاد. او روحیه داد، راه فرار به جلو را نشان داد و حرف دهان دولت و خیل مدیران و کاربدستان گذاشت. دو قورت و نیم باقی رئیس قوه قضاییه  جمهوری اسلامی رقت آورترین صحنه سیاسی کشمکش های سیاسی امروز ایران است. هفت تپه نامناسب ترین نقطه برای  این قدرت نمایی  بود، و در عین حال  جز در تعیین تکلیف با هفت تپه نمیتوانست قدرت نمایی بنظر برسد.

حکم شلاق کارگران هفت تپه، حکم مجازات  کارگرانی است که از جمله در دوران ریاست مملو از "عدالت" ایشان در قوه قضاییه، جانشان از شدت کار و بی حقوقی به لبشان رسیده، از شکایات بی حاصل به مراجع دولتی طاقتشان طاق شده و به چاره جویی پرداخته اند. این حکم از کارگران میخواهد تا قیامت به ساز دلقک بازی و دهن کجی مقامات برقصند. این حکم شکم سیران بالای جامعه است  که مکیدن  خون کارگر را حق خود میدانند. هفت تپه زبان گویای هپکو، صدها اعتصاب کارگری، اعتراضات معلمان  شد: بجای توهم و خوشباوری و سرگردانی بایستیم، با هم و متحد باشیم!

رئیسی راه انتقام و نفرت را نشان بورژوازی میدهد.  صدور این حکم پژواک رسای فریادی طبقه حاکم بر ایران است که: مالکیت  را تنها با دزدی میتوان حفظ کرد، مذهب را با شهادت دروغ، خانواده را با حرامزادگی و نظم را با بی نظمی. در ایران کل ساختار سیاسی و بیش از هر چیز دادگاه ها و قوانین   به فاحشگی کشانده شده اند. حال رئیس قوه قضائیه میخواهد از اینهم جلو بزند. (1)

این حکم  شاخص ترین و گویاترین معیار سیاستهای پیش روی جمهوی اسلامی است.  همانقدرکه درجنگ با امریکا، در جبهه "مبارزه علیه فساد"  نیز قطب نمای بورژوازی ایران اساسا برعلیه طبقه کارگر تنظیم شده است؛ با این تفاوت که نه برجام، نه مذاکره، نه تعهد و نه وعده ای در کار نیست!  

تخت و تبق جدید ضد کارگری قوه قضائیه در هفت  تپه را باید در هم پیچید.  کارگران همیشه در تعیین جبهه های مبارزه  مخیر نیستند. این کشمکش اما، با تجارب  زنده  از اعتصاب اخیر میتواند زمینه ساز اعتراضات و پیشروی های طبقاتی مهمی برای کارگران در ایران  باشد: 

دست درازی به هفت تپه موقوف! 

همه جا، همه کارگران،  حق طلبی هفت تپه!

علیه بیکاری

 

 

 

  • نقل به معنی جملاتی از جزوه "محاکمه کمونیستها در کلن" نوشته مارکس