سوال اينستکه  اتحاديه های کارگری جهانی تا چي ميزان قدرت خود را حتي در کشور خويش، در تقويت اعتراضات کارگري در ايران ببينند

نامه منتشره از جانب هشتاد سنديکا و تشکل کارگري جهاني به خامنه اي سند تازه اي از بي اشتهايي و "اقدامات" فرماليستي اتحاديه هاي کارگري در مقابل تکاليف بي برو برگرد همبستگي و هم سرنوشتي بين المللي خود است. رفقاي کميته همبستگي سوسياليستي با مبارزات کارگري ايران در فرانسه در جلب حمايت و بستن يک سد دفاعي در مقابل سبعيت جمهوري اسلامي در دفاتر اين اتحاديه ها را از پاشنه در آورده اند و در مقابل، دفتر بين المللي اين اتحاديه ها يک دنيا انتظار و تشويش و مخاطره را از گردن باز کرده اند. همانقدر که، بدون ترديد، تلاش رفقاي "همبستگي سوسياليستي با کارگران ايران – فرانسه" قابل احترام است، به همان اندازه نميتوان از جلوه هاي دردناک ديوار کوتاه انتظارات طبقه کارگر در دنياي امروز گذشت.

هيچ لازم نيست به ليست بلند بالاي توجيه سياسي و اخلاقي و طبقاتي اين اتحاديه ها در وسواس انتخاب کلمات در مکاتبات خطاب به مقامات جمهوري اسلامي ايران مراجعه کرد، هر چه که باشد، اما طبقه کارگر در ايران، نهادها و چهره هاي اعتصابات جاري، از معادن بافق، هپکو تا هفت تپه و فولاد ميتوانند تلنگر يک بيداري در شبکه هاي اتحاديه هاي رسمي در اقصي نقاط دنيا باشند. ميتوانند نقطه پاياني بر دلخوشي کاذب تاثير "يادآوري" هر از چند يک گاه قوانين و تعهدات دولت ايران بر حقوق اعتراض کارگري بگذارند. نوک کوه قاف اختيار شده از جانب اين اتحاديه ها خطاب به جنبش هاي کارگري کشورهاي "جهان سومي" بايد محک بي دنداني و بي تاثيري در دنياي واقعي را بپذيرد.

سالها است، وامروز بيش از هر وقت ديگر، طبقه کارگر در ايران عموما، و بخش هاي مهم صنعتي اين طبقه بطور اخص، يک قطب مهم بورژوايي – ارتجاعي دنياي امروز را بر سر اساسي ترين گره گاههاي پيشروي طبقاتي به مصاف طلبيده است. سوال اساسي مقابل اتحاديه هاي کارگري اينستکه با اين عرصه مبارزه خود چه خواهند کرد؟ سوال اينستکه اين اتحاديه ها تا چي ميزان قدرت خود را حتي در کشور خويش، در تقويت اعتراضات کارگري در ايران ببينند؛ سوال اينستکه اين اتحاديه ها چقدر ديناميسم مستقل اعتراض کارگري در ايران (حتي در محدوده اتحاديه) را در سايه پراگماتيزم، فرماليسم و حسابگري خرد و ستروني خويش تشخيص دهند؛ سوال در ساده ترين سطح خود اينستکه چه وقت قرار است به اين نامه هاي بزحمت اعتراضي به نفع يک حمايت شايسته و عملي و موثر پايان داد. بلاخره کي و چگونه قرار است گوش قلتشن هاي ضد کارگر در ايران در اروپا پيچانده شود؟

 دی ماه 1397