خوبی معامله قسطی در این است که از جلسات بحث و بررسی خانوادگی، حساب کتاب و رای گیری، اظهار نظر خاله خان باجی ها، صندوق جمع آوری اعانه و هزار الم شنگه معاف است. عین انقلاب! تا تنور گرم است و کسی فرصت فکر کردن ندارد باید قال قضیه را کند.

آقای روحانی در گرما گرم مذاکرات هسته ای، در گفتگوی بسیار جدی وعده دادند: "عزت پاسپورت ایرانی را به آن باز خواهم گرداند"! منظور چه میتواند باشد... این عزت، دقیقا به چه معناست؟ چه وقت از دست رفت و چرا؟ پاسپورت فقط در فرودگاه و در کنار باجه کنترل هویت و چمدان بکار میاید، کسی میداند چرا و چطور عزت ما را لولو برد؟