هفت تپه توسط نیروی بسیار برتر تصرف شد، اما کارگران  شکست نخوردند.  تاریخ هرگز ارتش و ماموریتی خفت انگیزتر را بخود ندیده است. 

کارخانه نیشکر هفت تپه جنازه ای است که از شوش تا تهران بر دوش چرخانده میشود. بنا به منطق تکنیک و بازار، در تشابه با بسیاری کارخانه های دیگر، عمر نیشکر هفت تپه سالهاست به پایان رسیده است.