هیچ وقت، هیچ انقلابی بر اساس پیش بینی ها و تدارک و برنامه قبلی هیچ جریانی به پیش  است. انقلابات هر چقدر که رو به گذشته بی رحم ظاهر شده اند همواره رو به آینده سعه صدر بخرج داده، نسبت به ایده های نوین کنجکاو عمل کرده اند. همان توده ای که در خیابانها به چیزی کمتر از خلع ید کامل و محاکمه مقامات و نهادهای کهن رضایت نمیدهند، رو به آینده بطرز اعجاب آوری خوش باورانه ظاهر میشود.

کسی هست بداند چرا هر چهارنفری که برای یک اعتراض گرد هم میایند اولین و بدیهی ترین شعار "مرگ بر ..." حاضر و آماده است؟