Kamal رفیق یه ملاحظه و یه سوال دارم. نوشتی که "اعتراض اهواز از پدیده سبز بزرگتر است چرا که پیروزی آن پیروزی مردم است" حالا سوال اینست که چرا پیروزی آن پیروزی مردم است؟

به کدام دلایل سیاسی؟ و از کدام "مردم" حرف میزنی؟ و اما ملاحضه ام: شخصا فکر میکنم در نوشتن این متن و در مورد اعتراضات اهواز عجله شده است. من برعکس شما آنرا هزار برابر کوچکتر از جنبش سبز و اعتراضات ٨٨ میدانم و فکر میکنم از همان قماش است، تازه جنبش سبز سراسری بود و این یکی مربوط به یک شهر. باز دعوا بر سر چیست و برای کدام خواست به خیابان آمده اند و چه میخواهند و کجا را نشانه رفته اند را انگار بعضیها فراموش میکنند. نباید مثل حزب کمونیست کارگری تنها از به خیابان آمدن "مردم" جوگیر شد. درضمن "نبرد اهواز" نیامده شکست خورده است. برای نبرد با رژیم اسلامی باید مکانیزمهای جنگ با وی را داشت. که این اعتراضات فاقد آنست.
Gilla • Svara • 1 • den 19 februari kl. 22:09
Visa 2 svar till
 
علیه بیکاری
من هنوز متوجه نیستم، بخش عظیم شهر اهواز کارگر است، در مورد مشکل آب دخالت و نقش طبقه کارگر چه چیزی میتواند باشد غیر از پیروزی بر سر آب؟ سعی من در نوشته ترسیم همین پیروزی بود. من در چند نوشته دیگر به جنبه های مختلف پرداخته ام. در همین نوشته، آن روشهایی که نه برای خرده بورژوا و احراب کاسب کار ضد رژیمی بلکه برای مطالبات و اهداف گسترده تر طبقاتی کارگری از جمله و بخصوص برای آب و هوای پاکیزه شهر اهواز را مورد تاکید قرار داده ام. نوشته ام حتی یک کودک دبستانی میفهمد که روشهای فعلی در دنیای واقعی فارغ از نئشگی احزاب سطحی ناسیونالیستی بجایی نمیرسد.
Gilla • Svara • 1 • den 19 februari kl. 23:54
 
Kamal
انو متوجه هستم. خود خواستها بجا و برحق است. حتی اگر تنها برای آب باشد. یا هوای سالم. اما کارگر، به مثابه یه طبقه، کجاست؟ اهواز یه متروپل است، خوزستان قلب و مرکز طلای سیاه است. علی آباد که نیست. طبقه کارگر صنعتی دارد. پرولتر دارد. اینها اگر کنار و همراه این اعتراضات نباشند بجایی نمیرسد.
Gilla • Svara • den 20 februari kl. 00:00 • Har redigerats
 
علیه بیکاری
حق با شما است، حتی در علی آباد تا چه برسد به اهواز اگر کارگرها برای ساده ترین رفاهیات مبارزه میکردند اصلا کار به اینجا نمیکشید. در حال حاضر کارگران سوار سرویس میشوند و میروند سر کار. بخش عظیم کارگران که عجالتا بیکار هستند با مابقی جمعیت که عقلشان باندازه کارگران شاغل پارسنگ بر نمیدارد در حال اعتراض برای آب سالم هستند. چرا این حرکت باید بخاطر عافیت طلبی کارگران شاغل محکوم به شکست باشد؟ شما با یک اعتراض حی و حاضر بر سر یک خواست بر حق روبرو هستید. شما اگر مامور اعزامی حزب بلشویک بودید برای اتحاد و اعتبار طبقه کارگر از دریچه آب چه میگردید؟ در مورد سبز حرف من این بود که نباید شرکت کرد. نه به این خاطر که بدون رهبری طبقه کارگر شکست میخورد. بلکه به این خاطر که آن جنبش جعل آزادی بود. سبز با نیروی خودش میتوانست پیروز شود. اما حتی با فعال بودن کارگران ، ازادی بهمراه نمی آورد.
Gilla • Svara • 1 • den 20 februari kl. 00:30 • Har redigerats
 
 
Kamal 
رفیق مصطفی، من این حرکت را نه تنها محکوم نمیکنم، بلکه اگر بشکل مادی برام ممکن بود یکی از شرکت کننده گان در آن میشدم و سعی میکردم در اولین فرصت تشکلی یا شورایی یا ظرفی برای مشورت و مبارزه ایجاد کنم. این از این بابت. ببین رفیق یه عده انسان برای آب و هوای سالم، کاملا برحق، اعتراض کرده اند و قابل دفاع و انسانی است. اما شیوه اعتراض ایراد داد. زیرا بدون سازمان و تشکل و رهبری و بشکلی کاملا پراکنده اعتراض میکنند.

مبارزه با بورژوازی، حالا چه برای آب و هوا و برق و چه برای سرنگونی کل آن نیاز به ابزارهای خود دارد. کارگر یا توده های بدون تشکل و ظرف مبارزاتی و شورا و کمیته اگر ٩٠% مردم اهواز هم بیان خیابان آب از آب تکان نخواهد خورد. ٣٨ سال تجربه و تاریخ جلو چشم ما هست ومیتوان به آن برگشت و نگاه کرد. اعتراضات بدون سازمان و رهبر و خواست و پلاتفرم مشخص همچنانکه گفتم ٢ متر برد ندارد. "مردم اهواز" هم متاسفانه با تمام نیت خوبی که دارند از این قائده مستثنا نیستند. منم خوشال شدم.
Gilla • Svara • 1 • den 20 februari kl. 00:42
 
علیه بیکاری
من با شما در پاراگراف اول هم عقیده هستم. در پارگراف دوم یک افق درست و در برخورد به مثلا اهواز یک نگرانی موجه (و نه به این اندازه دترمینستی و برای هر تغییر و اصلاحات) را میبینم که منرا در پیگیری پاراگراف اول مصرتر میسازد.
Gilla • Svara • 1 • den 20 februari kl. 00:54
 
Kamal 
مرسی رفیق مصطفی. برای این دفعه کافیست. بازم سرت رو درد خواهم آورد.  :)
Gilla • Svara • den 2