هیچ وقت، هیچ انقلابی بر اساس پیش بینی ها و تدارک و برنامه قبلی هیچ جریانی به پیش  است. انقلابات هر چقدر که رو به گذشته بی رحم ظاهر شده اند همواره رو به آینده سعه صدر بخرج داده، نسبت به ایده های نوین کنجکاو عمل کرده اند. همان توده ای که در خیابانها به چیزی کمتر از خلع ید کامل و محاکمه مقامات و نهادهای کهن رضایت نمیدهند، رو به آینده بطرز اعجاب آوری خوش باورانه ظاهر میشود.

امروز فقط هشت روز پس از شروع اعتراضات تعداد رهبران منتظرالخدمت که خود را برای فردای پس از پیروزی آماده کرده اند از شمار خارج است ... برای این جریانات از این اعتراض تا اعتراض بعدی یک بخت آزمایی است... امروز با سبز، فردا با محاصره اقتصادی بوش، فردای دیگر با قاطعیت ترامپ... در سنگر فقر کارگر و همزمان در سنگر ناسیونالیستی.

مردم اهواز به غیرت نیاز ندارند، به تشکل و واقع بینی نیاز دارند. مردم اهواز به "مرده باد" نیاز ندارند بلکه به وحدت هر چه عمیق تر حول مطالبات روشن نیاز دارند.
مردم اهواز به سرنگونی خواهی کسی و جریانی بدهی ندارند. امروز وقت ساختن سنگرهای باندازه کافی مطمئن، امروز وقت پیروزی های هر چقدر کوچک است که اعتماد بنفس را در دل تعداد هر چه بیشتری بتون ریزی کند.
مردم اهواز حق دارند بترسند. این ترسی است که با فتح هر محله، هر بیمارستان، با دربهای باز تعداد هر چه بیشتر از خانه های امن هنگام فرار، با فتح کارخانه ها جای خود را به کاردانی و شهامت خواهد داد. اهواز باید داستان پوچ شهیدان را رها سازد.
مردم اهواز به حمایت نیاز ندارند. به همرزمی، به باز شدن جبهه های تازه تر حق طلبی در مقابل هر تک سرمایه دار و هر نهاد دولتی در هر گوشه ایران نیاز دارند.
علیه بیکاری
22 فوریه