اعتراض حق طلبانه اخیر مردم در ایران میتواند بزرگترین تحول سیاسی در دل جهان امروز باشد، پدیده ای در مقایسه با بهار عربی و بمراتب مهمتر موتور محرکی برای امید و حرکت کارگر و مردم زحمتکش در کل منطقه باشد. این در گرو تعریف پیروزی از زاویه طبقه کارگر و علیه حکومت اسلامی سرمایه در ایران است.

Kamal رفیق یه ملاحظه و یه سوال دارم. نوشتی که "اعتراض اهواز از پدیده سبز بزرگتر است چرا که پیروزی آن پیروزی مردم است" حالا سوال اینست که چرا پیروزی آن پیروزی مردم است؟

عشق لعنتی به خیابان و تظاهرات در وجود مردم در ایران به چشم اسفندیار مبارزات بر حق توده ای تبدیل شده است.