شعر: تاسف
متاسفیم!
کاری نمی شه کرد، متاسفیم!

امید را زنده نگه دار، خدا بزرگه!
متاسفیم!
خیلی های دیگر هم بیکار شدند تو تنها نیستی!
متاسفیم!
بالاخره کار پیدا میشه ، خدا بزرگه! به او توکل کن!
وقتی برای تلفن به رفقا زنگ زدم که کاری کنیم!
خدا خجالت زده از در بیرون رفت.
برای بیکاری خدا ،متاسفیم!
شعر از: ژیلا مدنی
۴ بهمن ۱۹۹۳