"انزجار" کلمه سنگینی است. بعنوان کارگر کمونیست نمیتوان احساسی کمتر از انزجار در مقابل رمان "سایه اژدها" را ابراز کرد. اما بعنوان کارگر کمونیست نمیتوان به سادگی از کنار گودینی و روش رفتار بورژوازی با دردانه ادبی خود، گذشت. ادبیات گودینی و داستانهایش و بیش از همه رمان "سایه اژدها" میتوانند  مایه سرافکندگی ادبی زبان فارسی دسته بندی شوند. اما طبقه او، نویسنده قهرمانشان را بر دوش میچرخانند.

متن زیر داستان کوتاهی است که یکی از علاقمندان نشریه برای انتشار در اختیار ما قرار داده است.
کودک گفت: بابا چرا شهرما بالا و پایین داره؟ مگه همه مون تو یه شهر زندگی نمی کنیم! پس چرا میگن بالای شهر پایین شهر؟

شعر: تاسف
متاسفیم!
کاری نمی شه کرد، متاسفیم!