دانلود

این نوشته برای اولین بار در شماره دوم نشریه "کارگر کمونیست" ارگان اتحاد مبارزان کمونیست و با امضاء خسرو داور  منتشر شده است. عناوین نوشته از طرف ما  است.  

عناوین

آپارتاید جنسی علیه زنان / زنان و حجاب  /  اسلام و بی حقوقی زن /   اسلام واقعی و غیرواقعی  /

ریشه های مشترک تبعیض علیه زنان / کار بردگی زنان در خانه / در صف کارگران اخراجی؛ چرا همیشه ترجیحا زنان؟ / 

کارگران زن در ایام بحران و در ایام رونق سرمایه / تبعیض علیه زنان، حق السکوت به مردان!

کارگران باید بدانند ...