تعاونی‌های کارگری:
علیه فلاکت وبیکاری
برای اتحاد صفوف طبقه کارگر ایران
(جزوه اول)
فهرست مقالات مندرج:
مقدمه: اگر ما کارگران  بداد هم برسیم... اما چگونه؟
تعاونی‌های کارگری: باید‌ها و نباید‌ها
تعاونی‌های کارگری: سوداها و تحرکات تازه در جنبش کارگری ایران
تعاونی‌های کارگری و جنبش کارگری – کمونیستی ایران
جنبش تعاونی‌های کارگری در امریکا در مقابله با بحران دهه 1930