فهرست مندرجات نوشته به شرح زیر است:
در کله یک فعال جنبش مجمع عمومی
شورای واقعی کارگران فابریک چیست؟
دولت دولت است، خدا که نیست!
مجمع عمومی: لب کلام (و یک مقایسه)
نقطه عطف جنبش مجمع عمومی در فابریک ما
از مجامع عمومی "خود بخودی" جاری تا مجامع عمومی منظم و سازمان یافته
مجمع عمومی کارگری باید منظم و با تعداد هر چه بیشتری از کارگران برگزار شود
تدارک، تدارک و باز هم تدارک خوب و از پیشی جلسات مجمع عمومی
تکلیف پیشنهادات، رای و رای گیری چطور تعیین میشود؟
هنر خنثی کردن تلاشهای عوامل کارفرما و دولت در مجمع عمومی
رئیس جلسه خوب داشتن یک نعمت است
دست از کله شقی بردارید، لطفا!
ماجرای موردی بودن نمایندگان مجمع عمومی خیلی مهم است
دمکراسی، رای، اتوریته، نظم و این حرفها ...
رادیکالیسم، ماجرا جویی و واقع بینی
”چه خوب شد که این جلسه را برگزار کردیم“
دانلود متن ساده بدون مخلفات صفحه بندی