این کتاب شامل بخشهایی از زندگی نامه اگوست پالم  است. او بنیان گذار حزب سوسیال دمکرات سوئد است و از چهره های نامدار مبارزه طبقاتی کارگری جهان به حساب میاید.  مشخصا در این مورد من در جستجوی موضوع آژیتاسیون و آژیتاتورهای کارگری سراغ اگوست پالم رفتم. عنوان کتاب لقبی است که او در همین زمینه برای خویش کسب نموده است و متن پیش رو اساسا ترجمه آزاد از کتابی با عنوان "استاد" میباشد.
در زمینه آژیتاسیونهای طبقاتی از شخص اگوست پالم در متن شکل گیری یک جنبش قدرتمند کارگری و متعاقب آن، گام به سوی یک دولت سوسیالیستی کتاب و نوشته های متعدد در دسترس است. اما بدون شناخت از زندگی و تجربیات خود اگوست پالم  کلمات و متن نوشته ها فاقد روح اند و قبل از  هر چیز آژیتاسیون نیستند.
اگوست پالم متولد سال  1849 در کشور سوئد است. در ده سالگی در تراژدی های پی در پی،  والدین خود را از دست داد و  تمام کودکی را در حسرت یک شکم سیر با مشقات بسیار در خدمت یک خیاط به کار سپری نمود.
پالم یک سوسیال دمکرات  بود. خواننده این سطور مختار است اندیشه او در قامت حکومت سوسیال دمکرات در سوئد و دانمارک  را با عینک انتقادی بنگرد، اما بی شک نمیتواند چشم بر نگرش طبقاتی کارگری وی بپوشد.
اگر آژیتاسیون در معنای سیاسی و در کارکرد اجتماعی آن به معنای دعوت به حرکت است، اگر آژیتاسون نه ذکر مصیبت مردم مظلوم،  نه تشجیع کور توده جان به لب رسیده در دو راهی بد و بدتر؛  بلکه  آژیتاسیون یک حرکت در راه واقع بینی و ایجاد وحدت و همدلی،  و مشخصا اگر آژیتاسون یکی از مکانیسم های اعمال رهبری در صف اعتراض کارگری به حساب بیاید؛ بدون تردید باید اگوست پالم را خواند، و به او، افکار و آژیتاسیون او در متن زندگی استاد مراجعه کرد.
این هدفی است که مشتاقانه در متن این اثر تعقیب شده است.

تقدیم به ساناز و امیر حسین  دانلود