در این شماره می خوانید:
سنگی بزرگ بر روی سینه شهر من
کارگران خداوند را نجات دهید!
چرا غزه برای کارگران مهم است و باید باشد؟
هوررا، یک کارگر دیگر بیکار شد!
داستان کوتاه بیکاری
طنز: ماه عسل با بیمه بیکاری
اسرار نهان کارگران بیکار در ایران
دانلود

در این شماره می خوانید:
دستمزدها، فصل تعیین سود سرمایه
در یک قدمی یک جنبش سراسری علیه بیکاری در ایران
از کارگران معدنچی بافق
”کارگران بومی –”نباید به این ننگ تن داد
در دفاع از حرمت زنان تن فروش
طنز: مژده، راه حل فوری برای بیکاری، یافتم یافتم
طنز: کارگران ایران، انقلاب نکنید، متشکل شوید
دانلود

در این شماره می خوانید:
طبقه کارگر مدعی قدرت یا لشکر گرسنگان ناراضی
انتفاضه کارگری در ایران- یا کار یا بیمه بیکاری
یک وزارتخانه برای تولید یاوه علیه طبقه کارگر
طنز: اگر در شهر علافان گیرند
طنز: در انتظار آهوان سرمایه
دانلود

در این شماره می خوانید:
پلاتفرم فعالیت ما
بیکاری چیست؟
طنز: کارگران افغانستانی را به دریا بریزید!
طنز: در دفاع از رمال و کف بین ها!
طنز: کارگران بیکار را بفرستید زیارت، با پای پیاده
دانلود