در این شماره می خوانید:
درباره طغیان علیه فلاکت
علیه بیکاری، علیه فلاکت، برای نان
اعتراض کارگری در ایران: یک شبح مملو از تناقض و شگفتی
نشریه کارگری ابزاری برای سازمان یابی
شوراهای بیکاران در امریکا
لوکس و سرمستی در پایتخت بیکاری
طنز: "عفت لیکس" در ایران!
طنز: آقای استاندار قهرمان میشود
دانلود

در این شماره می خوانید:
راه حل طبقه کارگر برای حل مساله بیکاری چیست؟
رویاهای ممنوع کارگران جوان در ایران.
تشکیلات مناسب برای مبارزه با بیکاری کدامست؟
طنز: بیمه بیکاری از نوع جدید؛ زندانی مهریه!
دانلود PDF

در این شماره می خوانید:
اضافه کاری و مساله بیکاری
من کارگرم، ایرانی نیستم، مسلمان نیستم
اقتصاد مال خر است
شورای بیکاران روسیه – بخش اول
طنز: مجلس در خنس!
دانلود

در این شماره می خوانید:
اول مه: هر کس باد میکارد طوفان درو میکند
صنعتی بنام "صنعت" بیکاری
کارگران جز توهماتشان چیز دیگری ندارند از دست بدهند
از جلوی مجلس تا میدان تحریر اعتراضات کارگری در ایران
طنز: عمامه ها در کسادی
دانلود

در این شماره می خوانید:
در جستجوی اسپارتاکوس
زنان زنده بگور کارگر در ایران - بررسی موقعیت زنان در بازار کار ایران
زنده باد دیوانگی، زنده باد سی ساعت کار در هفته
بررسی موقعیت کارگران افغانی در ایران و سموم ناسیونالیستی ایرانی در میان کارگران
طنز: اندر وصف بورژوای ما
طنز: دعای بیمه بیکاری
دانلود

در این شماره می خوانید:
یاغیان و جنبش علیه بیکاری
بادکنکهای اعتراضی بر فراز ایران: درباره مصوبه دستمزد 1394
فساد در دستگاه دو لتی ایران: تا خرخره اسیر دزدی و اختلاس
کلوخ پراکنی دولت علیه کارگران
فکر کردین کارگرها را میتونین گول بزنین!
طنز: صیغه کار بجای قرارداد کار
طنز: آینده پا در هوای بیکاران!
دانلود