در این شماره می خوانید:
درد بی درمان طبقه کارگر در ایران: تشکل!
کارگران ایران و میراث سمج قاجار
طنز: بورژوازی ایران، ایمان و "هرزگی"
طنز: سوراخ دعای من کو؟

در این شماره می خوانید:
بورس تهران، در انتظار "کازانوا"
چه کسی زندگی بیکاران را تامین میکند؟
بابک زنجانی؛ ذبح یک دردانه
طنز: شرکت سهامی فیضیات قم در ایران
طنز: ایمان ساخت چین
دانلود

در این شماره می خوانید:
ترس! بچای سرسخن
در سوگ شاهرخ
بخشنامه ای برای آمازون قرار موقت کار در ایران
در حسرت نسل جوان سرکش طبقه کارگر در ایران
یا کار یا بیمه بیکاری – همین امروز
انقلابیون بیکار، جنبش بیکاران (چند صفحه از کتاب سیاستهای خیابانی از آصف بیات) بخش دوم
دانلود

در این شماره می خوانید:
یارانه ها باید به یارانه باید به همه؛ حتی ثروتمندان، به یکسان تعلق بگیرد
“صنعت” فحشا در ایران
انقلابیون بیکار، جنبش بیکاران (چند صفحه از کتاب سیاستهای خیابانی از آصف بیات)
طنز: حقیقت از دیوانه باید شنیدن یا از بیکاران !
طنز: زگهواره تا گور کار!
طنز: سرزمین وفور حکیم باشی اقتصادی
دانلود

در این شماره می خوانید:
برگ انجیر توافقنامه اتمی
اسب ابلق ناسیونالیسم ایرانی
کارگران، پایان تحریم و پولهای بلوکه
طنز: زنده باد زندگی قسطی!
طنز: رابین هود اسلامی - ایرانی
طنز: عزت بر باد رفته پاسپورت ایرانی
دانلود

در این شماره می خوانید:
درباره طغیان علیه فلاکت
علیه بیکاری، علیه فلاکت، برای نان
اعتراض کارگری در ایران: یک شبح مملو از تناقض و شگفتی
نشریه کارگری ابزاری برای سازمان یابی
شوراهای بیکاران در امریکا
لوکس و سرمستی در پایتخت بیکاری
طنز: "عفت لیکس" در ایران!
طنز: آقای استاندار قهرمان میشود
دانلود