شبح بیمه بیکاری  بر فراز طبقه کارگر در کردستان!

اعتصاب  نیشکر هفت تپه و مصافهای کارگران در بافق و کردستان

آق دره - تنگسیر طبقه کارگر در ایران!

من یک کارگرم، کارگر خالی و آیینه ای در برابرم!

لطفا با یک شناسنامه ما را در جهنم خود شریک سازید!

لینک دانلود