شماره نوزدهم نشریه علیه بیکاری به تاریخ شهریور ماه 1395 منتشر گردید

بیکاری: ده سالی که ایران را لرزاند

بیکاری: راه حل ما نابودی حکومت سرمایه است

بیکاری: برادری و تعصب طبقاتی کارگری کجا رفت؟
سنگ مفت، کارگر مفت!

دشمنی با کارگر در "رئالیسم کارگری" جدید