نشریه علیه بیکاری شماره 26 در تاریخ سوم اردیبهشت سال 1396 منتشر شد

تیتر از جمله مقالات مندرج در این شماره:

  • قسم نامه اول مه سال 1396 کارگران در ایران
  • اول مه را برای چه میخواهیم و چرا؟
  • چرا در سالهای اخیر از رونق اول مه مداوما کاسته شده است؟
  • سهم تک تک ما در اعتراض علیه فرودستی زنان در ایران