شماره بیست و پنجم نشریه علیه بیکاری منتشر شد

رئوس مندرجات این شماره:

  • انقلاب خاموش زنان در ایران
  • اول مه توقف گردون بردگی و محنت
  • فصل تعیین حداقل دستمزد در ایران
  • درباره اعتراضات کارگری بهمن 1395
  • مطالبات بر حق و شعارهای عوضی (درباره اعتراضات اهواز)