شبح بیمه بیکاری  بر فراز طبقه کارگر در کردستان!

اعتصاب  نیشکر هفت تپه و مصافهای کارگران در بافق و کردستان

آق دره - تنگسیر طبقه کارگر در ایران!

من یک کارگرم، کارگر خالی و آیینه ای در برابرم!

لطفا با یک شناسنامه ما را در جهنم خود شریک سازید!

لینک دانلود

شماره نوزدهم نشریه علیه بیکاری به تاریخ شهریور ماه 1395 منتشر گردید

بیکاری: ده سالی که ایران را لرزاند

بیکاری: راه حل ما نابودی حکومت سرمایه است

بیکاری: برادری و تعصب طبقاتی کارگری کجا رفت؟
سنگ مفت، کارگر مفت!

دشمنی با کارگر در "رئالیسم کارگری" جدید

نشریه علیه بیکاری شماره 26 در تاریخ سوم اردیبهشت سال 1396 منتشر شد

تیتر از جمله مقالات مندرج در این شماره:

  • قسم نامه اول مه سال 1396 کارگران در ایران
  • اول مه را برای چه میخواهیم و چرا؟
  • چرا در سالهای اخیر از رونق اول مه مداوما کاسته شده است؟
  • سهم تک تک ما در اعتراض علیه فرودستی زنان در ایران

شماره بیست و پنجم نشریه علیه بیکاری منتشر شد

رئوس مندرجات این شماره:

  • انقلاب خاموش زنان در ایران
  • اول مه توقف گردون بردگی و محنت
  • فصل تعیین حداقل دستمزد در ایران
  • درباره اعتراضات کارگری بهمن 1395
  • مطالبات بر حق و شعارهای عوضی (درباره اعتراضات اهواز)