نشریه علیه بیکاری شماره 27 در تاریخ یازدهم تیرماه  سال 1396 منتشر شد

تیتر از جمله مقالات مندرج در این شماره:

 • دستمزدهای عقب افتاده: چنگ در خرخره یک ملت!
 • تشکیلات کارگری چه هست و چه نیست؟
 • کارگران، دشمن در خانه است!
 • تبعیض علیه زنان جاسوسی برای کارفرما در میان کارگران است!
 • پیش بسوی تشکیل اتحاد علیه کارگری در محلات و مراکز کارگری!
 • انتفاضه کارگری در ایران

نشریه علیه بیکاری شماره 26 در تاریخ سوم اردیبهشت سال 1396 منتشر شد

تیتر از جمله مقالات مندرج در این شماره:

 • قسم نامه اول مه سال 1396 کارگران در ایران
 • اول مه را برای چه میخواهیم و چرا؟
 • چرا در سالهای اخیر از رونق اول مه مداوما کاسته شده است؟
 • سهم تک تک ما در اعتراض علیه فرودستی زنان در ایران

شماره بیست و پنجم نشریه علیه بیکاری منتشر شد

رئوس مندرجات این شماره:

 • انقلاب خاموش زنان در ایران
 • اول مه توقف گردون بردگی و محنت
 • فصل تعیین حداقل دستمزد در ایران
 • درباره اعتراضات کارگری بهمن 1395
 • مطالبات بر حق و شعارهای عوضی (درباره اعتراضات اهواز)

شماره بیست و سوم نشریه علیه بیکاری  به تاریخ 28  ژانویه 2017 منتشر شد.

تیتر مندرجات این شماره عبارتند از:

 • اعتراضات کارگری باید به قدرت دفاع از خود مسلح شود
 • سنگ سنگین بر روی سینه شهر من
 • اسطوره دروغین رفسنجانی
 • شکسته نفسی یک لیدر: نتانیاهو!
 • طنز: گوگل اکبر!
 •  

 

شماره بیست و دوم نشریه علیه بیکاری به تاریخ 25 ژانویه 2017 منتشر شد.

تیتر مندرجات این شماره عبارتند از:
 • طبقه کارگر یک کشور قدرتمند و سرکش را به ارث خواهد برد
 • ما کارگران سرنگونی طلب هستیم، نیستیم!
 • نشریه و روشن بینی کارگری در تقابل با حشره “ایلنا”
 • اوین در تهران، تهران در اوین
 • از پینوشه تا رفسنجانی
 • شکواییه: مایه سرافکندگی کارگران
 • شهر سنندج در سیطره اسلامی قصاص