این "دیوانگان" خوشبخانه در میان فعالین کارگری بسیارند. فعالین کارگری که با شور انقلابی و آرمانخواهی از جان خود مایه میگذارند. اما وجه مشخصه مشترک آنها در وافع بینی آنهاست. یک واقع بینی ژرف برای این فعالین ضروری است تا بتوانند دلیل تفرقه و فقر و تیره بختی را برای کارگران توضیح بدهند و برایش چاره بیاندیشند.