در این مجموعه  چند نوشته از مندرجات  نشریه ”علیه بیکاری“ در  رابطه با موضوع بیکاری، زمینه ها، دامنه این پدیده، سیاست دولت، یک نقد و پاسخ طبقاتی کارگری در این عرصه جمعاوری شده است.

فهرست

بیکاری چیست؟ 

راه حل طبقه کارگر برای بیکاری چیست 

بیکاری، ده سالی که ایران را لرزاند 

بیکاری، طبقه کارگر و افق پیروزی علیه بیکاری 

نگاهی به سوگواری ضد کارگری برای نساجی ها 

کارآفرینی: وارونگی در کار، در زندگی و در رویا 

دانلود