"مجمع عمومی: چرا و چگونه؟" دفترچه راهنما برای فعالین و آژیتاتورهای کارگری در 16 صفحه منتشر شد.
در معرفی هدف از انتشار دفترچه میخوانیم:
***
در کله یک فعال جنبش مجمع عمومی
برای اینکه کارگران بطور جدی با خواست تشکیل مجمع عمومی بسیج و متحد شوند نیروی محرکه لازم است. این نیرو، گاه از بیرون با تحریک کارفرما و دولت یعنی با پا گذاشتن آنها روی بخش دیگری از منافع کارگران وارد عمل میشود و معمولا هم کارگران با اجتماع وسیع خود به عکس العمل وادار میشوند.
اما برای اینکه تشکیل مجمع عمومی به ابتکار کارگران و برای پیشبرد امر آنان باشد، لازمست است که منشاء این نیروی محرکه در درون خود کارگران باشد. مثل همیشه این نیروی محرک و بسیج کننده را باید نزد عده ای معدودتر از
کارگران سراغ گرفت که به ضرورت انجام این کار واقفند و میتوانند دیگران را نیز به منافع این همبستگی متشکل قانع کنند و بعلاوه به اندازه کافی انرژی و پیگیری و همت در وجودشان هست که در نیمه راه خسته نشوند. اینها باید بکمک یکدیگر آتش خواست تشکیل مجمع عمومی را در میان کارگران کارخانه گرم نگه دارند. یعنی اینکه کاری کنند که کارگران اینهمه گرفتاری و بدبختی را که از آسمان و زمین بر رویشان میبارد با متحد شدن در مجامع عمومی بعنوان یک قدم موثر – و بلکه موثرترین قدم در حال حاضر – در پاسخ گویی به این مسایل که مسائل مشترک همه آنها است ربط بدهند و بطور دائم در صدد فراهم کردن امکانات و فرصتی باشند که در مجمع عمومی یاران هم سرنوشت خود حضور یابند و مشترکا فکری برای گرفتاریها بکنند.
بحث بر سر فعالین کارگری جنبش مجمع عمومی کارگران است.
این دفترچه تلاشی است برای اینکه عصای دست این فعالین قرار بگیرد.
***
فهرست مندرجات نوشته به شرح زیر است:
مقدمه
در کله یک فعال جنبش مجمع عمومی
شورای واقعی کارگران فابریک چیست؟
دولت دولت است، خدا که نیست!
مجمع عمومی: لب کلام (و یک مقایسه)
نقطه عطف جنبش مجمع عمومی در فابریک ما
از مجامع عمومی "خود بخودی" جاری تا مجامع عمومی منظم و سازمان یافته
مجمع عمومی کارگری باید منظم و با تعداد هر چه بیشتری از کارگران برگزار شود
تدارک، تدارک و باز هم تدارک خوب و از پیشی جلسات مجمع عمومی
تکلیف پیشنهادات، رای و رای گیری چطور تعیین میشود؟
هنر خنثی کردن تلاشهای عوامل کارفرما و دولت در مجمع عمومی
رئیس جلسه خوب داشتن یک نعمت است
دست از کله شقی بردارید، لطفا!
ماجرای موردی بودن نمایندگان مجمع عمومی خیلی مهم است
دمکراسی، رای، اتوریته، نظم و این حرفها ...
رادیکالیسم، ماجرا جویی و واقع بینی
”چه خوب شد که این جلسه را برگزار کردیم“
 
دانلود(ورژن اصلاح شده) :
http://a-bikari.com/1pdf/MajmaeOmomi.pdf
دانلود متن ساده بدون مخلفات صفحه بندی:
http://a-bikari.com/2pdf/MajmaeOmomi_text.pdf