شبح بیمه بیکاری  بر فراز طبقه کارگر در کردستان!

اعتصاب  نیشکر هفت تپه و مصافهای کارگران در بافق و کردستان

آق دره - تنگسیر طبقه کارگر در ایران!

من یک کارگرم، کارگر خالی و آیینه ای در برابرم!

لطفا با یک شناسنامه ما را در جهنم خود شریک سازید!

لینک دانلود


به یاد یک پیروزی بزرگ در تجربه زنده طبقه کارگر ایران
تابستان سه سال پیش اعتصاب معادن بافق به پیروزی به پایان رسید. سر پل های بسیاری میان اعتصاب هفت تپه و اعتصاب معادن چغارت میتوان سراغ گرفت. جا دارد از پیروزی شگرف کارگران معادن یاد کنیم. نوشته زیر صبح روز امضاء تسلیم نامه دولت نوشته شده است.