طبقه کارگر در ایران در آستانه دوره ای ایستاده است که نسل کارگران قراردادی وارد سن بازنشستگی خود میگردند. کارگرانی که شصت تا شصت و پنج ساله میشوند بدون اینکه هرگز فرصت کرده باشند شغل "واقعی" را تجربه کنند؛ یک شغل با قرارداد رسمی و قانونی، کارفرمایی که حق بیمه و بازنشستگی را واریز کرده باشد و بعلاوه تداوم لازم سی ساله را بر خود دیده باشد.

در ایران امروز یک جنگ طبقاتی حاد در جریان است. حمله طبقه سرمایه دار هست و نیست طبقه کارگر را به بازی گرفته است. در مقابل چشم کارگر و با هر ذره ای که از شرایط زندگی وی به یغما میرود یک طبقه سرمایه دار بشدت آگاه و سازمانیافته را قویتر میسازد. این محرومیتها را  نه میشود توجیه کرد و نه فضای اعتراضی علیه  آنرا مانع شد. در این جنگ سیاست سرمایه داران رو به طبقه کارگر وقت خریدن است.

اداره آمار جمهوری اسلامی هر هدفی را تعقیب کند، اما برای یک وجدان بیدار در پشت جدولها و اعداد این کتابچه قطور، انسانها و خانواده هایی از نوع خود، با گوشت و پوست استخوان، با یک نام، با انبوهی از آرزوها و رویاها نهفته است. عبارت "بیکاری " دنیایی از تحقیر و نداری؛ عبارت "کار موقت" انبانی از ترس و اضطراب را زنده میکند.

کارفرما: بروید هر کاری دوست دارید، بکنید!

کارگران: ؟

یک کارگر نقاش و از فعالین اتحادیه نقاشان بود که نمایندگی کل طبقه کارگر در تمام عرصه های سیاسی و اجتماعی را بر دوش خود میکشید. او مظهر و مبشر قدرت طبقاتی کارگری در دنیای امروز بود. کارگری که میخواهد و قابلیت آنرا در خود می بیند که مصدر حکومت گردد.

کارفرما: بروید هر کاری دوست دارید، بکنید!

کارگران: ؟

با اعلام شروع اعتصاب دنیای متفاوتی بر روی کارگران باز شد. در این دنیا حفظ اتحاد سنگ بنا بود. سازمان نقش هوا و تنفس برای زنده ماندن را داشت. معدن دیگر نه جایی برای فرسودگی و استثمار  بلکه محل و ابزاری برای ابراز قدرت را یافته بود. "شصت سال است ما و پدرمان در این معادن جان میکنیم، چرا سهم ما از زندگی اینست؟" در یک چشم بهم زدن موضوع دستمزدهای عقب افتاده تبدیل به یک لیست بلند بالا میگردد، سطح دستمزدها، ایمنی کار، مزایا، ساعات کار، مسکن، تحصیل کودکان و ...

به همین سادگی؟! این معاون امنیتی وزارت کشور کیست؟  این دیگر چه مقوله ای است؟ دو سال اعتصاب، حمله خونین  به اعتصابات سال 91، چهل روز اعتصابات اردیبهشت ماه، دور جدید از اعتصابات جاری و دستگیریها  و در اینهمه کشمکش     چرا تا بحال از ایشان خبری نبود؟ چرا گرهی  را که این جناب معاون به این راحتی با یک حرکت انگشت باز میکند تا حال داده اند که  وزیر کار و کابینه دولت  با دندان سرگرم آن شوند؟