متن پایه برای ایجاد همفکری جهت کمپین علیه کولبری و برای بیمه بیکاری در کردستان
کردستان: روزهای رهایی از کولبری و بردگی، اتحاد کارگری برای بیمه بیکاری!

طرح یک حرکت اعتراضی سراسری در کردستان

صرف قانونی شدن کولبری یک سر سوزن در ماهیت این پدیده نمیدهد. این چیزی جز کثیف ترین بازی با حرمت انسانها نیست. قانونی شدن این "حرفه" پرده از واقعیت قانون کاری بر میدارد که تار و پود آن بر بردگی کارگر استوار است. بخاطر نجات یک نسل از تباهی و برای نجات نفس انسانیت باید به این پرونده برای ابد خاتمه داد. این دست کارگران در کردستان را میبوسد.

وطن ناظر بر یک سرزمین است. همه تقدس میهن در آن زمین سفتی نهفته است که روی آن میشود کارخانه ساخت، دهانه ای به سمت قعر زمین بر پا کرد، میتوان دور آن سیم خاردار کشید، کارگران متعلق به این وطن را کاملا آزاد گذاشت که در داخل مرزهای مقدس تا جان در بدن دارند کاخ بسازند و رفاه و تجمل بیافرینند.