یکبار برای همیشه باید جار زد کارگران نیشکر از شجاعت و جان گذشتگی چیزی کسر نیاورده اند. کمر این اعتصاب را مثل هر جنگ دیگری  شکم های گرسنه و درد جانکاه تامین خانواده میتواند بشکند. 


به یاد یک پیروزی بزرگ در تجربه زنده طبقه کارگر ایران
تابستان سه سال پیش اعتصاب معادن بافق به پیروزی به پایان رسید. سر پل های بسیاری میان اعتصاب هفت تپه و اعتصاب معادن چغارت میتوان سراغ گرفت. جا دارد از پیروزی شگرف کارگران معادن یاد کنیم. نوشته زیر صبح روز امضاء تسلیم نامه دولت نوشته شده است.