برای طبقه کارگر یاغیان این صف یک بخش مهم مبارزه بحساب میایند. اما طبقه کارگر شجاعترین عناصر خود را در سازمان قوی و توده ای خود ادغام میکند.

برای آزادی زندانیان هفت تپه، برای آزادی زندانیان سیاسی باید اعتصاب و اعتراض هفت تپه را همانجا که نیمه تمام ماند، پی گرفت. 

آخرین اخبار حکایت از ادامه اسارت پنج نفر از کارگران فولاد اهواز در زندان دارد. تشویش ساده ترین بیان برای وصف دریایی از سوال و بیم و امید است که از دور و نزدیک به قلب بسیاری از ما چنگ انداخته است.