آخرین اخبار حکایت از ادامه اسارت پنج نفر از کارگران فولاد اهواز در زندان دارد. تشویش ساده ترین بیان برای وصف دریایی از سوال و بیم و امید است که از دور و نزدیک به قلب بسیاری از ما چنگ انداخته است.