کسی هست بداند چرا هر چهارنفری که برای یک اعتراض گرد هم میایند اولین و بدیهی ترین شعار "مرگ بر ..." حاضر و آماده است؟

لحظات غلیان احساسات، لحظات غرور