در این صفحه نسخه بسیار ساده ای از مقالات مندرج در نشریه علیه بیکاری در فرمات پی.دی.اف برای تسهیل استفاده در داخل ایران در دسترس علاقمندان قرار میگیرد.

بتدریج تکمیل میشود.

 

نشریه شماره 29

نشریه شماره 28

نشریه شماره 1